Bantam
Sunday, October 14, 2018
 Bantam Raiders28
Bantam Bulldogs7
 Bantam Crushers28
Bantam Generals12
 Bantam Gators32
Bantam Mavericks20
Junior
Sunday, October 14, 2018
 Junior Bulldogs14
Junior Raiders0
 Junior Generals18
Junior Crushers0
 Junior Gators18
Junior Mavericks0
Senior
Sunday, October 14, 2018
 Senior Raiders26
Senior Bulldogs6
 Senior Generals14
Senior Crushers0
 Senior Mavericks12
Senior Gators0