Bantam
Sunday, November 11, 2018
 Bantam Crushers39
Bantam Mavericks30
 Bantam Generals19
Bantam Gators12
Junior
Sunday, November 11, 2018
 Junior Gators7
Junior Bulldogs0
 Junior Mavericks19
Junior Generals0
Senior
Sunday, November 11, 2018
 Senior Generals20
Senior Raiders0
 Senior Mavericks12
Senior Gators6