Bantam
Sunday, September 16, 2018
 Bantam Bulldogs19
Bantam Generals14
 Bantam Crushers20
Bantam Mavericks8
 Bantam Gators19
Bantam Raiders13
Junior
Sunday, September 16, 2018
 Junior Generals20
Junior Bulldogs6
 Junior Mavericks14
Junior Crushers0
 Junior Gators20
Junior Raiders0
Senior
Sunday, September 16, 2018
 Senior Generals28
Senior Bulldogs6
 Senior Mavericks6
Senior Crushers0
 Senior Gators35
Senior Raiders6